Verbindung mit dem inneren Meister

Ver­bin­dung mit dem inne­ren Meister 
Spiel­dau­er / min: 19Datum: 2018
  • Beschrei­bung

Ver­bin­de dich wie­der bewusst mit dem Meis­ter in Dir, um dei­ne vol­le Kraft und Stär­ke zu erlangen.

Viel Freu­de beim Anhören!